Thu hải đường Chanson trắng rủ F1

Miêu tả:

Xuất xứ: Nga
Định lượng: 1000 hạt
Chiều cao cây: 35 - 40 cm
Đường kính hoa: 6 - 8 cm
Màu sắc: trắng
Thời gian ra hoa: 100 - 120 ngày
Tỷ lệ nảy mầm: 89%